Opdrachten

Vanuit mijn bedrijf Idema Organisatiekracht richt ik mij op opdrachten op het gebied van:

 • organisatieontwikkeling,
 • verandertrajecten en
 • team- en talentontwikkeling.

Onderstaand staat een selectie van de projecten en opdrachten waaraan ik heb gewerkt:

Organisatieontwikkeling

 • Begeleiding van een MT bij de herijking van de missie en visie van de organisatie (gemeentelijke dienst, 600 medewerkers). Als onderdeel van de herijking heb ik tevens een omgevingsanalyse en een stakeholderonderzoek uitgevoerd en diverse bijeenkomsten georganiseerd om medewerkers te betrekken.

 • In aansluiting op de herijking van de missie en visie heb ik in de rol van projectleider een programmaplan organisatieontwikkeling opgesteld en uitgevoerd welke gericht was op de veranderende rol van de overheid. Diverse activiteiten ingezet om de verandering te realiseren, waaronder de organisatie van een kader 2 – daagse, klantenweek, lunchlezingen, inspiratiebijeenkomsten en een dialoog gericht op verbindend leiderschap.
 • Binnen een academie in het onderwijs (300 personen) het MT begeleid bij de opzet en implementatie van een nieuw besturingsmodel.
 • Als projectleider verantwoordelijk voor de uitvoering van het Gender Action Plan binnen (universiteit). De visie vertaalt in concrete activiteiten om de genderbalance te versterken, waaronder workshops, infographic, inzet van een tool om vacatureteksten meer genderneutraal op te stellen.

Verandertrajecten

 • Als projectleider verantwoordelijk om de opleidingen en coaching voor medewerkers doelmatiger en compliant in te kunnen zetten (universiteit, 5500 medewerkers). Dit door gestelde ambitie in het strategisch plan te vertalen naar een passende infrastructuur en concrete producten en diensten.
 • Diverse reorganisaties, onder andere binnen de lokale overheid en onderwijs, zowel in de rol van projectleider als organisatieadviseur. O.a. begeleiding MT sessies om te komen tot de gewenste organisatie-inrichting, het opstellen van het reorganisatieplan (omschrijving van de ist en soll situatie), afstemming medezeggenschap, medewerker bijeenkomsten en afstemming met communicatie.
 • Als projectleider de voorbereidende fase uitgevoerd om te komen tot één loket voor frontoffice WMO, Participatie (inkomensvoorziening) en Publieksbalies.
 • Gebiedsmakelaar- en trekker van een reconstructieplan in het landelijk gebied (2 gemeenten). Verantwoordelijk voor de voortgang van een aantal projecten en de afstemming en participatie van diverse partijen (gemeente, provincie, waterschap, recreatie, burgers).

Team- en talentontwikkeling

 • Begeleiding van diverse Dialooggesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers gericht op Verbindend Leiderschap.
 • Adviseur van een programmacommissie gericht op de ontwikkeling en uitvoering van een leiderschapsprogramma voor 90 leidinggevenden. Organisatie van diverse bijeenkomsten gericht op het versterken van leiderschap en de onderlinge samenwerking. Inzet van methodieken op gebied van Whole Scale Change.
 • In de rol van projectleider een opleidingstraject opgezet voor 40 beleidsadviseurs gericht op het professionaliseren van beleid.
 • Opzetten van intervisiebijeenkomsten voor leidinggevenden.
 • Begeleiding van diverse MT- en teamsessies; vraagstukken onder andere gericht op versterken van samenwerking, externe gerichtheid, feedback geven en ontvangen, effectief vergaderen.